A persona que desempeña a presidencia do ANPA ten voz e voto no consello escolar.